หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

02 สิงหาคม 2561

การอนุมัติสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561


คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่ 2สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เป็นเงินทั้งสิ้น 174,474,565บาท

1. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 1 การสนับสนุนระบบการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการพัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ทั่วไป) เป็นเงิน 19,412,200 บาท

2. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ รายการที่ 20 เงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ จำนวน 4 ชนิดกีฬา 42 สโมสร จำนวน 25,472,000 บาท

3. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 5 ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรม และเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมเป็นเงินจำนวน 1,968,725 บาท

4. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 6 การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และระดับชาติ กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการที่ 32 การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ (สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย) จำนวน 2 สมาคม 2 รายการ เป็นเงิน 2,723,240 บาท

5. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 10 การสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อเป็นเงินรางวัลกับแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาศักยภาพ เป็นเงิน 122,245,000 บาท

6. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 11 การสนับสนุนทุนการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นเลิศทางการกีฬา (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด) เป็นเงิน 2,653,400 บาท 
< กลับ