หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / เกี่ยวกับเครื่องราชฯ / ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประวัติความเป็นมา เครื่องราชอิสริยาภรณ์


       เครื่องราชอิสริยาภรณ์  คือ  เครื่องหมายที่ใช้ประดับสำหรับเกียรติยศ  “เป็นของซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานเป็นเครื่องหมายเกียรติยศ และบำเหน็จความชอบ”  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑  ได้ตราไว้ความว่า  “มาตราพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์”


       เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย   เป็นเครื่องประดับสำหรับเกียรติยศ และบำเหน็จความชอบที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์บางตระกูลก็มีเพื่อพระราชทานแก่บุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ เพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธไมตรีต่อกัน  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทยทำขึ้นอย่างประณีตบรรจงมีเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ และมีความหมายลึกซึ้งผู้ได้รับพระ ราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ว่าตระกูลใด ชั้นตราใด ย่อมถือว่าเป็นผู้มีเกียรติยศ และเป็นสิริมงคล