หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนการศึกษาของนักกีฬา / เกี่ยวกับกองทุน / ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา กองทุนการศึกษาของนักกีฬา


ประวัติความเป็นมา กองทุนการศึกษาของนักกีฬา


       กองทุนการศึกษาของนักกีฬาเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เม่อื วันที่ 30 กันยายน 2540 โดยเห็นชอบให้นำเงินเหลือจ่ายจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่18 จัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาของ นักกีฬาจำนวน 20,000,000 บาท สมทบกับเงินกองทุนเพื่อการพัฒนากีฬาจำนวน 20,097,929.13 บาท และ ดอกเบ้ยี ธนาคาร จำนวน 1,091,166.48 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้นิ 41,171,075.61 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรี แก่ นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลการเรียนดี และมีผลงานการแข่งขันอยู่ในเกณฑ์ดี นำชื่อเสียงเกียรติภูมิ มาสู่ประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ และระดับนานาชาติอื่น ตามที่สหพันธ์กีฬานานาชาติเป็นผู้ดำเนินการประกอบกับ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็น เลิศ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา โดยส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ฝึกอบรมแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการกีฬาได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาโดยให้จัดหาและให้ทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนอุดหนุน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อให้การพัฒนานักกีฬาและ บุคลากรทางการกีฬามีขีดความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ และเป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) และสนองตามมติคณะรัฐมนตี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2540 การกีฬาแห่ง ประเทศไทย จึงได้จัดทำข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุนการศึกษาของนักกีฬา พ.ศ. 2547 และระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของนักกีฬา ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่าย เงินกองทุน พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักกีฬา และ บุคลากรทางการกีฬา จึงเรียกกองทุนน้วี ่า “กองทุนการศึกษาของนักกีฬา” และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ Educational Fund of Sports ” และมีตราสัญญาลักษณ์ของกองทุนการศึกษาของนักกีฬา ซึ่งมี องค์ประกอบ 3 อย่างได้แก่ หนังสือ เปลวไฟ และสัญลักษณ์ห่วง หนังสือ หมายถึง ตัวแทนแห่งความรู้ การศึกษา เปลวไฟ หมายถึง พลงั แห่งการมุ่งม่นั ไฟแห่งการใฝ่รู้ ตราสญั ลกั ษณ์ห่วงสามห่วง หมายถึง กีฬา สีที่ ใช้ตราสญั ลักษณ์คือ สีแดง ทอง นำ้ เงิน เป็นสที ี่สะท้อนความเป็นชาติไทยเพื่อพร้อมที่จะมุ่งพัฒนาการศึกษา ของนักกีฬา


       กองทุนการศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 169 ทุน ดังนี้ ปีการศึกษา 2548 จำนวน 24 ทุน ปีการศึกษา 2549 จำนวน 17 ทุน ปี การศึกษา 2550 จำนวน 18 ทุน ปีการศึกษา 2551 จำนวน 33 ทุน ปีการศึกษา 2552 จำนวน 24 ทุน ปี การศึกษา 2553 จำนวน 29 ทุน ปีการศึกษา 2554 จำนวน 24 ทุน